نویسنده = محمد جعفری نیاسر
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تاثیر وصله‌های پیزوالکتریک بر روی فرکانس ارتعاشات روتور پوسته‌ی مخروطی ساخته شده از مواد درج تابعی
محمد جعفری نیاسر، Ali Asghar Jafari* ، محسن ایرانی رهقی
مشاهده مقاله