بررسی تاثیر وصله‌های پیزوالکتریک بر روی فرکانس ارتعاشات روتور پوسته‌ی مخروطی ساخته شده از مواد درج تابعی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
2دانشگاه کاشان
چکیده
در مقاله حاضر تاثیر وصله‌های پیزوالکتریک بر روی فرکانس طبیعی یک روتور پوسته‌ای مخروطی شکل ساخته شده از مواد مدرج تابعی تحلیل گردیده است. تعدادی وصله‌ی پیزوالکتریک داخل و مشابه همین روی پوسته قرار گرفته‌اند. دینامیک حاکم به صورت خطی و با در نظر گرفتن روابط کرنش – جابه‌جایی لاو بدست آورده شده است. پاسخ ارتعاشات با شرایط مرزی دو سر ساده با ضرایب متغیر با زمان برای هر متغیر سیستم در نظر گرفته شده است. پس از آن، با قرار دادن پاسخ‌های در نظر گرفته شده در توابع انرژی معادلات حاکم بر سیستم به صورت معادلات معمولی حاصل می‌گردد. فرکانس‌های طبیعی روتور مخروط همسانگرد با نتایج پژوهش‌های قبلی مقایسه شده و در نهایت تاثیر پارامترهای سیستم روی فرکانس طبیعی بررسی می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات