نویسنده = مرتضی دردل
تعداد مقالات: 3

1 Analysis of Acoustic Black Hole effect for Vibration Damp-ing of Euler-Bernoulli Beam
سید مجتبی بزرگی*؛ مرتضی دردل
مشاهده مقاله

2 کاهش ارتعاشات صفحه فراساختار با جاذب ارتعاشاتی خطی
ساره پاکدل پیک خوش*؛ مرتضی دردل؛ محمد حسن قاسمی
مشاهده مقاله

3 Buckling, post-buckling and natural frequencies of bi-stable composite laminated plate
سید محمدرضا جعفرزاده*؛ مرتضی دردل؛ علی محمد باغستانی
مشاهده مقاله