کاهش ارتعاشات صفحه فراساختار با جاذب ارتعاشاتی خطی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1مهندسی مکانیک_دانشکده مکانیک_دانشگاه نوشیروانی _بابل_مازندران_ایران
2مهندسی مکانیک_دانشکده مکانیک _دانشگاه نوشیروانی بابل_بابل_ایران
3مهندسی مکانیک دانشکده مکانیک دانشگاه نوشیروانی بابل بابل ایران
چکیده
در کار حاضر یک صفحه فراساختار تحت نیروی تحریک نوسانی با شرایط مرزی سه طرف آزاد یک طرف گیردار مورد بررسی قرار می‌گیرد. صفحه مورد نظر با تئوری میندلین مدل شده است و جاذب خطی به آن متصل شده است. معادله حاکم بر سیستم با استفاده از روش مد مفروض و معادله اویلرلاگرانژ بدست آمده و نیروی وارده بصورت هارمونیک می باشد. هدف کار بررسی اثرات جاذب و بهینه سازی پارامتر های موثر است. با بررسی‌های انجام شده نشان داده شد که سیستم با جاذب با جرم و میرایی بهینه سازی شده به خوبی کنترل می شود و خیز صفحه به بیش از 10 برابر کاهش می یابد. همچنین اثر نیرو های متفاوت بر روی صفحه و جاذب مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که در نیروهای تحریک متفاوت نیز جاذب بخوبی ارتعاشات صفحه را کنترل می‌کند و در عین اینکه جرم کمی به صفحه اضافه می کند، خیز صفحه را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات