کاهش ارتعاشات یک تیر فولادی با استفاده از میراگر جرمی ویسکوالاستیک: تحلیل اجزا محدود
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی
2دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی
چکیده
هدف از این مقاله ارزیابی اثر سیستم میراگر جرمی تنظیم شونده (TMD) درکاهش لرزش های یک تیر فولادی ناشی از فعالیت های انسانی مانند پیاده روی، حرکات موزون، ورزش های ایروبیک، و...است. بدین منظور، تیر فولادی مورد نظر یکبار بدون وجود TMDو یکبار با وجود TMD مدلسازی گردیده و نتایج حاصل از دو مرحله با هم مقایسه شده اند. جهت دستیابی به نتایج از نرم افزار آباکوس استفاده شده است. به منظور بررسی کاهش ارتعاشات از تیری با فرکانس طبیعی مود اول 5/8 هرتز که از 2IPE140 به طول m 6ساخته شده همراه با در نظرگرفتن سربار آن استفاده شده است. هم چنین میراگر جرمی تنظیم شونده مدل شده دارای فرکانس 5/8 هرتز می باشد. برای بارگذاری از بار سینوسی واحد با فرکانس مود اول 5/8 هرتز که ارتعاشات سازه را در وضعیت تشدید خواهد برد، استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که با نصب میراگرهای جرمی می توان تا60% کاهش در مقادیر بیشینه شتاب های ایجاد شده در تیر ایجاد نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات