ارتعاشات آزاد پوسته‌های سهموی کم‌عمق جدار نازک
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
2گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدبن طوسی، تهران، ایران
چکیده
در این مقاله ارتعاشات آزاد پوسته سهموی کم‌عمق جدار نازک با روش حل تحلیلی بررسی می‌شود. با استخراج پارامترهای هندسی لایه‌ میانی پوسته‌ سهموی کم‌عمق و جدار نازک، معادلات مربوط به تئوری دانل- مشتری- ولاسو برای پوسته‌های سهموی با عمق کم استخراج می‌شوند. با حل معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه هشت حاصل از این تئوری به روش جداسازی متغیرها، معادله فرکانسی سیستم با در نظر گرفتن شرایط مرزی آزاد در لبه‌ها به دست می‌آید. در پژوهش حاضر جابجایی در راستای شعاعی به‌ صورت یک تابع غیرخطی از نوع تابع بسل در نظر گرفته می‌شود. معادلات بدست آمده برای هندسه و جنس خاصی حل شده و فرکانس‌های طبیعی و شکل مودها استخراج می‌شوند و همچنین اثر پارامترهای مختلف مانند ارتفاع سهموی و بیشینه شعاع محیطی سهموی بر روی فرکانس‌های طبیعی بررسی می‌شود. همچنین پوسته سهموی در نرم‌افزار المان محدود آباکوس شبیه‌سازی شده و نتایج به‌دست‌آمده از حل تحلیلی با نتایج آن مقایسه می‌شوند.
کلیدواژه ها
موضوعات