بررسی تجربی مشخصات آکوستیک کلاس‌های درس دانشگاهی در شرایط مختلف
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
2مربی / دانشگاه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران
3مربی/ دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
چکیده
هدف در این پژوهش بررسی تجربی مشخصات آکوستیک کلاس درس دانشگاهی و مقایسه با مقررات و استانداردهای بین‌المللی فضاهای آموزشی می‌باشد. در این پژوهش ابتدا چند کلاس درس با ویژگی‌های متفاوت در دانشگاه صدا و سیما انتخاب شده است. سپس مشخصات هر کلاس شامل ابعاد کلاس، موقعیت ورودی، پنجره‌ها، سیستم تهویه، میز، صندلی، تخته و دیگر اشیاء درون کلاس، جنس هر کدام از مواد بکار رفته در کلاس، موقعیت استاد و دانشجویان مشخص و ثبت شده است. در بخش بعد شاخصه‌های نوفه‌ی زمینه، زمان واخنش و شاخص کیفیت گفتار برای هر کلاس با روش تجربی محاسبه می‌شود. در این پژوهش به منظور اندازه گیری تجربی زمان واخنش و نوفه‌ی زمینه از دستگاه واکاو 2260، بلندگوی تمام جهتی 4269 و تقویت کننده‌ی 2716 موجود در دانشگاه صدا و سیما استفاده شده است. در بخش سوم اثر باز و بسته بودن پرده‌ی کلاس بر نوفه و زمان واخنش کلاس بررسی می‌شود. پرده همانند جاذب عمل‌کرده و نوفه و زمان واخنش کلاس را کاهش می‌دهد. در بخش چهارم تأثیر پنل‌های آکوستیکی بر مشخصات آکوستیک کلاس بررسی می‌شود. در انتهای پژوهش مشخصات آکوستیک دو کلاس با هم و با استاندارد مقررات ملی ساختمان مقایسه و نتیجه‌گیری می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات