تحلیل ارتعاشات تیر تیموشینکو یک سر آزاد و یک سر گیردار تحت نیروی مربعی ضربه ای با استفاده از روش کانوولوشن تکین گسسته
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشکده مکانیک، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ،تهران ، ایران
2تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات-دانشکده مهندسی مکانیک
3تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
چکیده
در این مقاله ارتعاشات تیر تیموشینکو یک سر آزاد و یک سرگیردار تحت نیروی مربعی ضربه ای با استفاده از روش کانوولوشن تکین گسسته(DSC ) مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا معادلات حاکم بر تیر تیموشینکو ارایه و سپس روش عددی DSC معرفی می شود. در این روش می توان مشتق مکانی از هر مرتبه را به صورت جمع خطی مقادیر تابع با ضرایب وزنی مشخصی تعریف کرد. هسته های مختلفی در این روش مورد استفاده قرار می گیرد که وابسته به هندسه شبکه گسسته سازی می باشد. با توجه به ارتعاشات اجباری تیر و وجود ترم مشتق زمانی معادلات به صورت هایپربولیک در می آید که نیازمند گسسته سازی در راستای زمان می باشد. این روش نیاز به شبکه کمتر و دقت خوبی نسبت به دیگر روش ها دارد. نتایج حاصل برای مشخصات فیزیکی متفاوت در تیر مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
موضوعات