تاثیر تفاوت ابعاد بر فهم گفتار در کلاس های درس با مساحت و حجم یکسان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
کلاس های درس بخش اصلی و تامین کننده عملکرد اصلی فضاهای آموزشی هستند. آن بخش از فرآیند یادگیری که ناشی از تعامل میان دانش آموز و معلم در کلاس درس است تحت تاثیر میزان فهم گفتار معلم توسط دانش آموز خواهد بود که براین اساس تامین شرایط محیطی مناسب در کلاس های درس به منظور ایجاد شرایط آکوستیکی مناسب می تواند نقش مهم و کلیدی در بهبود عملکرد فضاهای آموزشی داشته باشد. اغلب مطالعات در خصوص عوامل خارج از کلاس، خصوصاً تراز نوفه زمینه و یا استفاده از مصالح عایق و جاذب صوت در جداره ها و سطوح داخلی کلاس های درس صورت پذیرفته است و این درحالیست که به تاثیر ابعاد طول و عرض این فضاها خصوصاً در شرایط حجمی یکسان که می تواند موجب محاسبات زمان واخنش برابر نیز گردد کمتر پرداخته شده است. هدف این تحقیق بررسی نقش و میزان اثرگذار بودن اختلاف ابعاد طول و عرض فضاهایی با مساحت و حجم یکسان بر فهم گفتار شنوندگان، با شرایط و موقعیت قرارگیری یکسان نسبت به منبع صدا مشابه است. در این تحقیق بصورتی کاربردی و با رویکردی توصیفی-تحلیلی از طریق مدل سازی و استفاده از نرم افزارشبیه ساز ODEON به بررسی اختلاف مقادیر STI نقاط مشابه در فضاهای با ابعاد مختلف و اجرای آزمون های آماری و همچنین آزمون همبستگی بین تغییرات ابعاد فضاها با تغییرات مقادیر STI پرداخته شد. بر اساس یافته های بدست آمده، افزایش طول در بین فضاهای با مساحت و حجم یکسان و همچنین افزایش فاصله نقاط گیرنده از سطوح پیرامونی موجب کاهش مقادیر STI گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات