کلیدواژه ها = ODEON
تعداد مقالات: 2

1 تاثیر تفاوت ابعاد بر فهم گفتار در کلاس های درس با مساحت و حجم یکسان
سید آرش نبوتی فومنی*؛ فرهنگ مظفر؛ سید رضا مرتضایی
مشاهده مقاله

2 بررسی تاثیرجانمایی بازتابنده صوتی در سقف اتاق بر فهم گفتار
سید آرش نبوتی فومنی*؛ فرهنگ مظفر؛ سید رضا مرتضایی
مشاهده مقاله