تحلیل استاتیکی و ارتعاشی دکل کشتی تحت تاثیر بارهای وارده بر شناور
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1Amirkabir University
2Marin AUT
چکیده
در این مقاله، تحلیل استاتیکی و نیز ارتعاشی دکل بر روی شناور سطحی انجام شده است. دکل مخابراتی به همراه عرشه کشتی مدل شده است. بعد از بررسی دکل و عرشه در حالت استاتیک و محاسبه تغییر شکلها و تنشها، با توجه به حرکت کشتی در دریا، نیروهای ناشی حرکات کشتی به تحلیل اضافه شده و تأثیر آن بر روی تنش ها و جابجاییهای دکل برآورد شده است. همچنین، تحلیل فرکانسی انجام و مودهای طبیعی نوسان سازه دکل استخراج گردیده است. نتایج نشان میدهد که در طراحی دکلها، علاوه بر در نظر گرفتن پارامترهای طراحی خود دکل (نظیر شرایط مرزی، بار اعمالی، نحوه قرارگیری اعضا)، مکان مورد استفاده آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. استفاده از دکلها در عرشه شناورها موجب شد که فاکتور ایمنی به طرز چشمگیری کاهش یابد. همچنین، شاهد پدیدههای مختلفی همچون خستگی در اعضا به ویژه محل اتصال به عرشه باشیم که میتواند در دراز مدت آثار بسیار مخربی داشته باشد و باعث کاهش طول عمر سازه گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات