بررسی ارتعاش جانبی یک روتور اورهنگ تحت اثر نیروی محوری با استفاده از روش نیمه تحلیلی مودهای فرضی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
تهران، دانشگاه شهید بهشتی (پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور)،دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، گروه طراحی کاربردی
چکیده
سیستم های اورهنگ روتور-دیسک در صنایع مختلف کاربردهای متعددی دارند. مته ها به ویژه ها مته های مورد استفاده برای سوراخکاری دیواره های بتنی از جمله سیستم اورهنگ روتور-دیسک می باشند. در این مقاله ارتعاش جانبی یک سیستم اورهنگ روتور-دیسک تحت اثر نیروی محوری به روش نیمه تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا معادلات حاکم بر ارتعاش جانبی سیستم و شرایط مرزی آن به با استفاده از اصل همیلتون استخراج می شود. سپس معادلات حاکم با استفاده از روش مودهای فرضی حل شده و دو فرکانس طبیعی اول ارتعاش جانبی سیستم به روش تحلیلی محاسبه می شوند. در ادامه اثر تغییر پارامترهای اصلی سیستم همانند سرعت دورانی روتور و مقدار نیروی محوری بر مقدار فرکانس های طبیعی مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج به صورت نمودارهایی ارایه می شوند. نتایج حاصل نشان می دهد پارمترهای اصلی سیستم همانند نیروی محوری و سرعت دورانی تاثیر قابل توجهی روی مقدار فرکانس طبیعی سیستم دارد. با توجه به اینکه فرکانس طبیعی سیستم به صورت نیمه تحلیلی استخراج شده است، نتایج می تواند مورد استفاده مهندسان طراح، برای بهینه سازی اینگونه سیستم ها قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات