مدل سازی دینامیکی ابزار داخل تراش در محیط مدل سازی هندسی مبتنی بر B-REP
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1مهندسی ، دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
2گروه مهندسی دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد ایران
چکیده
یکی از مهم ترین اهداف پیش از عملیات ماشین کاری، پیش بینی و شبیه سازی رفتار دینامیکی فرآیند است. بنابراین بررسی و تحلیل پارامترهای اثرگذار بر روی دینامیک فرآیند از اهمیت بالایی برخودار است. یکی از عوامل مهم اثر گذار در فرآیندها، ارتعاشات در حین فرآیند ماشین کاری است. در این مقاله شرایط ارتعاشی حاکم بر فرآیند، توسط مدل سازی دینامیکی ابزار داخل تراش بررسی شده است. فرآیند داخل تراشی به دلیل داشتن نسبت طول به قطر بالای ابزار و انعطاف پذیری آن، بسیار مستعد ارتعاشات می باشد. دامنه ارتعاشات نوک ابزار تابعی از مشخصات دینامیکی ابزار است که می تواند منجر به پایداری یا ناپایداری فرآیند شود. در نسبت های طول به قطر پایین، صلبیت ابزار بالاست و فرآیند در اکثر شرایط برشی در محدوده پایداری قرار دارد. ثوابت دینامیکی ابزار با استفاده از نتایج تست ضربه استخراج و مدل سازی دینامیکی فرآیند با استفاده از روش مدل سازی جسم صلب، درنرم افزار ACIS که ماهیت هندسی مبتنی برB-rep دارد پیاده سازی شده است. برای توسعه مدل دینامیکی نیرو در حوزه زمان از ثوابت برشی استخراج شده توسط روش ساختارگرا استفاده گردیده است. همچنین پارامترهای دینامیکی حوزه زمان از قبیل نیرو، شتاب و جابه جایی در محیط سیمولینک شبیه سازی شده اند. نتایج موید این است که مدل هندسی ارائه شده با در نظر گرفتن دینامیک ابزار به خوبی قادر به تخمین سیگنال نیرو و تغییرات مساحت براده می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات