شبیه سازی دینامیکی فرآیند داخل تراشی در حوزه زمان و فرکانس
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1مهندسی مکانیک فردوسی مشهد ایران
2استاد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
فرآیند داخل‌تراشی ، فرآیندی تکمیلی به منظور نهایی کردن قطر سوراخ قطعه‌کار است. طول قلم داخل‌تراشی متناسب با طول سوراخ قطعه‌کار می‌باشد، به همین دلیل وقوع ارتعاشات ناخواسته از نوع لرزه امری اجتناب ناپذیر است. آگاهی دقیق از رفتار دینامیکی ابزار در حین فرآیند ازین جهت امری حیاتی است. در این مقاله تحلیل دینامیکی ابزار داخل‌تراش در حوزه‌ی زمان و فرکانس ارائه می‌شود. ابزار داخل‌تراش بصورت یک تیر یکسر‌گیردار فرض شده است. دینامیک ابزار توسط مود اصلی ارتعاشی بیان می‌شود. از جهت بررسی پایداری فرآیند، با استفاده از استخراج پارامترهای دینامیکی ابزار از آزمون مودال تجربی ، منحنی عمق برش بحرانی بر حسب سرعت برشی رسم گردیده است. با انجام تست‌های متعدد برشی ثوابت برشی آلومینیوم از روش ساختارگرا محاسبه شده و یک مدل دینامیکی برای شبیه‌سازی رفتار سیستم در حوزه زمان در نرم‌افزار متلب توسعه یافته است. در انتها صحت پاسخ‌های شبیه سازی شده در حوزه فرکانس و زمان با نتایج آزمایشات تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده، سیگنال های شتاب و نیروی شبیه‌سازی شده با نتایج آزمایشات تجربی تطابق قابل‌قبولی دارند. ازین مدل دینامیکی می‌توان برای شناسایی رفتار فرآیند و تعیین پارامترهای بهینه در ماشینکاری پایدار استفاده نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات