طراحی شنل آکوستیک دو بعدی برای یک ساختار دایروی با استفاده از ماده پنتامود
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1گروه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه تهران
2School of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Tehran
چکیده
شنل آکوستیک پوششی است که یک شئ را احاطه می‌کند و سبب می‌شود تا امواج آکوستیک صادرشده از هر جهت، بدون پراکندگی از میان و اطراف شنل عبور کند؛ بدین ترتیب شنل و شئ از نظر آکوستیکی "نامرئی" می‌گردند. استفاده از چنین پوششی می‌تواند منجر به رادارگریزی در زیردریایی‌ها، پهپادها و سایر تجهیزات صنعت هوافضا گردد. در این مقاله با در نظر گرفتن هندسه دو بعدی و با به‌کارگیری روش تبدیل مختصات و استفاده از ماده پنتامود، خواص مکانیکی یک شنل مخفی کننده در مقابل امواج صوتی استخراج گردیده است. همچنین مقدار کل پراکندگی و توزیع فشار محیط با استفاده از معادله هلمهوتز محاسبه شده و کارکرد شنل با مقایسه حالت‌های وجود شنل و عدم وجود آن با یکدیگر نشان داده شده است. نتایج بیانگر کاهش پراکندگی موج صوتی در برخورد با جسم مخفی ‌شده در اثر استفاده از شنل آکوستیک است.
کلیدواژه ها
موضوعات