مدل‌سازی تحلیلی ارتعاشات تایر صاف و تعیین پاسخ آن به ورودی جاده

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
کد مقاله : 1122-ISAV2019 (R1)
نویسندگان
1دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
چکیده
با توجه به لازمه توسعه و تولید تایرهای کم‌صدا، مدل‌سازی و بررسی ارتعاشات تایر در تماس با سطح جاده، به‌عنوان مکانیزمی مهم در تولید نویز تایر/جاده ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. نظر به حجم محاسبات بسیار زیاد مدل‌های عددی، توسعه یک مدل تحلیلی مناسب برای پیش‌بینی رفتار ارتعاشی تایر/جاده حائز اهمیت است. در این پژوهش، پس از اندازه‌گیری خواص ساختاری یک نمونه تایر، مدلی برای پیش‌بینی رفتار ارتعاشی آن توسعه داده می‌شود. با هدف درنظر گرفتن اثر انحنای تایر و همچنین کوپل سازه-آکوستیک در اثر هوای درون آن، ابتدا مدل استوانه ویسکوالاستیک با طول نامحدود ایجاد می‌گردد. سپس برای ورود اثر دیواره تایر و همچنین اعمال ورودی جاده به آن، مدل قبلی با مدل ورق روی بستر الاستیک جایگزین می‌شود. با اعمال شرایط مرزی واقعی، فرکانس‌های طبیعی و شکل مودها به روش تقریبی تعیین می‌گردند. با محاسبه تابع گرین و تعیین نیروی جاده براساس قانون هوک، پاسخ ارتعاش اجباری تایر بدست می‌آید. صحه‌گذاری مدل نیز با نتایج تست تجربی موجود در مقالات انجام می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات