مقایسه و تحلیل رفتار انتشار موج آکوستیکی در مواد متخلخل همسانگرد و ناهمسانگرد بر مبنای تئوری های مختلف
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده
مواد متخلخل نظیر فوم‌ها نقش اساسی را در بحث کنترل صوت به عهده دارند، زیرا به سهولت نصب می‌شوند و در فرکانسهای بالا به خوبی صوت را جذب می‌کنند. این مواد دو فاز جامد و سیال را دارند. فاز جامد، فریم نیز نامیده می‌شود و فاز سیال فضای خالی فریم را پر می‌کند. اگرچه این مواد به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما مدلسازی تئوری آن‌ها بسیار پیچیده است، بنابراین برای پیش‌بینی خواص آکوستیکی این مواد از مدل‌های مختلف اعم از مدل‌های بایوت، سیال معادل و مدل‌های تجربی استفاده می‌شود. در این مقاله، چندین فوم با خواص مکانیکی و آکوستیکی مختلف در نظر گرفته شده و ضرایب جذب آنها براساس مدل‌های مختلف موجود محاسبه و مقایسه شده است. معادلات حاکم بر انتشار موج در مواد متخلخل همسانگرد و ناهمسانگرد در محدوده فرکانس پایین و بالا، با بکارگیری روش ماتریس انتقال حل گردیده‌ است. براساس نتایج بدست آمده، ضرایب جذب براساس مدل‌های مختلف بررسی شده و نوع فوم با توجه به تحلیل ضریب جذب آن مشخص می‌شود. همچنین دقیق‌ترین مدل از لحاظ پیش‌بینی ضریب جذب در انتشار موج عمودی مشخص گردیده است.
کلیدواژه ها
موضوعات