مدلسازی دینامیکی و تحلیل یک سیستم جاذب انرژی امواج نقطه ای
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
ایران، یزد، دانشگاه یزد، دانشکده فنی مهندسی،گروه آموزشی مکانیک
چکیده
باتوجه به افزایش تقاضا برای انرژی از یک سو و روند رو به نزول منابع سوخت‌های فسیلی از سوی دیگر، بشر به سمت استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و مصرف بهینه آن ها سوق داده شده است. در این راستا جذب انرژی مفید از امواج دریا، توسط سیستم های جاذب نقطه ای مورد توجه قرارگرفته است. سیستم های جاذب نقطه ای، شامل شناورهای کوچکی هستند که در امواج دریا نوسان کرده و این حرکت نوسانی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. در این مقاله باتوجه به این موضوع، به مدلسازی و تحلیل دینامیکی نمونه ای جدید از جاذب نقطه‌ای پرداخته شده است. در این نمونه با حرکت شناور صفحه موجود حول لولا چرخیده و با چرخش آن دندانه شانه ای در جهت افقی حرکت کرده و سیستم تولید توان را به راه می اندازد. معادلات حرکت با استفاده از روابط لاگرانژ استخراج شده است و شبیه‌سازی این معادلات در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است. در بخش نتایج، اثر پارامترهای مختلف طراحی جاذب انرژی موج بر میزان توان استحصالی از آن مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد میزان میرایی تاثیر زیادی در توان تولید شده توسط جاذب انرژی موج دارد. همچنین نتایج نشان می دهد میزان توان با افزایش جرم شناور و طول ضلع افقی صفحه مثلثی شکل کاهش می یابد و با افزایش فاصله عمودی دندانه شانه ای از سطح آب افزایش می یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات