بررسی تأثیر میراگر ستون مایع-گاز تنظیم شده (TLCGD) بر کنترل ارتعاشات سدهای بتنی وزنی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران
چکیده
هدف تحقیق حاضر استفاده از میراگر ستون مایع-گاز تنظیم شده (TLCGD) در کاهش ارتعاشات سدهای بتنی وزنی تحت تحریکات ناشی از زلزله می باشد. بدین منظور از نرم افزار جامع متلب (Simulink)، برای مدلسازی عددی سیستم سد-پی-مخزن به همراه میراگر TLCGD استفاده شده است. با استفاده از تحلیل های انجام شده بر روی مدل مذکور بازای ترازهای متفاوت ارتفاع آب مخزن سد، میزان تأثیر این میراگر در کاهش ارتعاشات و جابجایی سازه تحت زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با تحلیل های متعدد، اثر پارامترهای اصلی میراگر شامل مقدار جرم و فرکانس آن، بر پاسخ سد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در حالت کلی این نوع میراگرها می تواند منجر به کاهش انحراف معیار و نیز بیشینه جابجایی در سازه شود. همچنین بررسی ها نشان می دهد که با افزایش نسبت جرم میراگر به سازه، عملکرد میراگر در کاهش پاسخ ها در مواقعی که مخزن سد خالی و یا نیمه پر است بهبود می یابد ولی در حالتی که مخزن سد کاملا پر باشد اثر آن معکوس می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات