بررسی اثرات بهبود ناشی از کاربرد جاذب های مختلف بر وضوح گفتار در یک سالن سخنرانی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1کارشناس تحقیقات اکوستیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
2دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
چکیده
بی تردید یکی از مهمترین مسائل در خصوص طراحی سالن های سخنرانی مسئله آکوستیک آن ها می باشد. در این صورت این سوال مطرح می شود که چه معیارهایی بیانگر نحوه عملکرد یک سالن در خصوص کیفیت و توزیع صدا در آن می باشند. یکی از مهمترین پارامترهای مطرح در علم آکوستیک کمیت جذب است. در این پژوهش تأثیر استفاده از جذب کننده های مختلف بر بهبود شاخص های آکوستیکی مطرح یعنی زمان واخنش و وضوح گفتار نشان داده شده است. نتایج حاصل از اندازه‌گیری و مدل‌سازی نشان می دهد که نوع جاذب، مکان استفاده و میزان استفاده از آن می تواند در کیفیت اکوستیکی آن فضا بسیار تأثیرگذار باشد. استفاده بیش از نیاز از یک جاذب و یا جانمایی نادرست می تواند اثرات منفی و حتی مخرب داشته باشد. در نهایت با فرض رفع مشکلات نوفه زمینه ناشی از سیستم های سرمایشی و تهویه، سه مدل سازی (طرح آکوستیکی) مختلف با استفاده از انواع مختلف جاذب، ترکیب مناسب جذب کننده های آکوستیکی و جانمایی های متفاوت آن ها بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان می‌دهد استفاده مناسب از نوع جذب کننده، مقدار آن و مکان قرارگیری آن، امکان دستیابی به شرایط ایده آل اکوستیکی را میسر می سازد.
کلیدواژه ها
موضوعات