تاثیر ضخامت بر ضریب جذب صوت پارچه های دو جداره حلقوی تاری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه امیرکبیر
2خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی
3گیلان، بزرگراه خلیج فارس، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی مهندسی
چکیده
پارچه دو جداره حلقوی تاری از دو لایه جدا از هم که توسط نخ‌های اتصال به هم متصل شده‌اند بر روی ماشین راشل دومیله سوزن تولید شد. دوجداره کلیه نمونه‌ها یکسان بوده و با تغییر در ساختمان بافت زاویه نخ‌های اتصال کاهش می‌یابد. در این مقاله اثرات افزایش ضخامت بین دو جداره با ساختمان بافت متفاوت بر خواص آکوستیکی پارچه‌های دوجداره حلقوی تاری مورد بررسی قرار گرفت. ضریب جذب صوت نمونه‌ها از روش لوله امپدانس در فرکانس‌های مختلف بر روی نمونه‌های تک لایه و سه لایه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش ضخامت پارچه، جذب صوت افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات