تحلیل المان محدود ارتعاشات آزاد یک تیر ساندویچی با هسته لانه زنبوری آلومنیومی با در نظر گرفتن اثرات چسب در هسته
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
2گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اصفهان
3پژوهشکده مواد و انرژی
چکیده
در ساخت لانه‌زنبوری‌های آلومینیومی از یک لایه چسب برای چسباندن ورق‌های نازک آلومینیوم استفاده می‌شود که معمولا در روابط تئوری معادل‌سازی خواص لانه‌زنبوری به عنوان یک ماده اورتوتروپیک از آن صرفنظر می‌گردد. هدف از این پژوهش، مطالعه تاثیر ضخامت چسب بر خواص معادل لانه‌زنبوری و همچنین ارزیابی روش معادل‌سازی یک تیر ساندویچی با هسته لانه‌زنبوری به روش المان محدود است. به این منظور یک تیر ساندویچی یک‌سرگیردار یک به صورت سه بعدی در نرم‌افزار المان محدود آباکوس مدل‌سازی و تحلیل مودال شده و سپس همان تیر با یک هسته توپر با نه خاصیت مادی معادل‌سازی شده و تحلیل می‌گردد. نتایج نشان می‌دهند ضخامت چسب تاثیر به سزایی در خواص معادل دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که مدل معادل‌سازی شده می‌تواند سه فرکانس طبیعی اول با اختلاف کمتر از 5 درصد نسبت به مدل سه بعدی پیش‌بینی کند.
کلیدواژه ها
موضوعات