بررسی تاثیرجانمایی بازتابنده صوتی در سقف اتاق بر فهم گفتار
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
2دانشکده معماری ئ شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
افراد بخشی زیادی از زمان خود را در محیط های بسته سپری می کنند؛ بنابراین وضعیت مناسب آکوستیکی فضاها برای حفظ سلامت، کارایی و راحتی انسان مسئله ای ضروری است. توجه به این ضرورت، در فضاهایی که به لحاظ آکوستیکی حساس و پر اهمیت هستند و در آن ها ارتباطات گفتاری نقش کلیدی دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وضعیت آکوستیکی چنین فضاها و مکان هایی باید به درجه بالایی از وضوح گفتار برای شنوندگان دست پیدا کند. سیگنال های گفتار باید بدون اعوجاج منتقل گردیده و به وضوح قابل شنیدن باشند. استفاده و بکارگیری جاذب ها و بازتابنده های صوتی در داخل فضا جهت کنترل و مدیریت بهتر میدان های صوتی و سیگنال های دریافتی از منبع صدا در کنار استفاده صحیح از عایق صدا جهت کنترل نوفه زمینه می تواند تاثیر مفید بر بهبود فهم گفتار در ارتباطات کلامی بین گوینده و شنوندگان در داخل یک فضا ایجاد کند. هرچند زمان واخنش بهینه در کنار تراز مجاز نوفه زمینه به عنوان یک سنجه کمّی قابل قبول جهت معرفی وضعیت کلی شرایط فهم گفتار یک فضا و تاثیر آن بر شاخص STI در منابع مختلف معرفی و برای کاربری های مختلف مشخص گردیده است، اما توجه به نقش بازتاب های مفید اولیه در تقویت فهم گفتار از یک سو و همچنین تعیین محل قرار گیری سطوح بازتابنده در داخل فضا به دلیل عدم در نظر گرفتن تفاوت های جزئی در محاسبات زمان واخنش نیازمند دقت نظر و انجام تحقیقات بیشتر است. اهمیت این مسئله در خصوص فضاهای با حجم و سطح جذب یکسان که دارای چیدمان مختلف در محل قرارگیری بازتابنده می باشند از ضرورت بیشتری برخوردار است. در تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نرم افزار شبیه ساز ODEON به بررسی تفاوت های موجود در جانمایی بازتابنده صوتی در سقف اتاق های مدل سازی شده با حجم و سطح جذب یکسان پرداخته شد و با بکار گیری آزمون های آماری مربوط به نمونه های وابسته، سطح معناداری آماری این تفاوت ها بررسی گردید. بر اساس یافته های بدست آمده مشخص شد که تغییر در جانمایی بازتابنده صوتی با مساحت ثابت در سقف دارای تاثیر معنادار بر تغییرات مقادیر STI در نقاط گیرنده مشابه در فضا می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات