بررسی دقت تئوری تیر تیموشنکو بر پایه اینرسی مماسی برای تیر دو سر گیردار با روش مودهای فرضی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1077-ISAV2019 (R1)
نویسندگان
1هیات علمی/دانشگاه صنعتی سهند
2دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه صنعتی سهند
چکیده
در این پژوهش دقت تئوری تیر تیموشنکو بر پایه اینرسی مماسی به عنوان جایگزینی برای تئوری تیر تیموشنکو کلاسیک مورد مطالعه قرار گرفته است. تحلیل رفتار ارتعاشی تیر با استفاده از تئوری تیموشنکو کلاسیک منجر به دو طیف از فرکانس‌های طبیعی می‌شود که تفسیر فیزیکی یکی از این شاخه‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست. از اینرو در تئوری تیر تیموشنکو بر پایه اینرسی مماسی به منظور حذف شاخه دوم فرکانس‌های طبیعی و دستیابی به معادلات ساده‌تر و سازگارتر، اثر تغییر شکل برشی از انرژی جنبشی کنار گذاشته شده است. در این مطالعه، ابتدا معادلات حاکم بر ارتعاشات عرضی تیر بر اساس تئوری تیموشنکو کلاسیک و تئوری تیموشنکو بر پایه اینرسی مماسی به روش حساب تغییرات استخراج شده و برای شرایط مرزی دو سر گیردار به روش مودهای فرضی حل شده است. مقایسه فرکانس‌های طبیعی به دست آمده از دو تئوری نشان می‌دهد که دقت تئوری تیر تیموشنکو بر پایه اینرسی مماسی در نسبت‌های لاغری بالا کاهش پیدا کرده و این تئوری جایگزین مناسبی برای تئوری تیر تیموشنکو کلاسیک نمی‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات