تحلیل و شبیه‌سازی اکوستیکی انباره اگزوز به منظور دستیابی به سطح افت انتقال صوت بهینه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک
چکیده
صدا خفه‌کن‌ یا انباره اگزوز یکی از اجزاء اصلی و پر کاربرد سیستم اگزوز خودروها می‌باشد، که برای کاهش سطح صوت حاصل از جریان خروجی موتور خودرو‌ها به کار برده می‌شود. به طور کلی هدف از این مقاله شبیه‌سازی انباره اگزوز یک خودرو سواری با ابعاد بهینه و تحلیل میرایی اکوستیکی سطح افت انتقال صوت آن با استفاده از روش اجزاء مرزی می‌باشد. مدل‌ انباره اگزوز مورد بررسی دارای سطح مقطع بیضی، سه لوله هم‌راستای متخلخل و چهار محفظه‌ انبساط می‌باشد. پس از مدل‌سازی در نرم‌افزار مربوطه، تحلیل اکوستیکی مدل در نرم‌افزار شبیه‌ساز به صورت تحلیل اجزاء مرزی مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج حاصل از تحقیقات گذشته، مطابقت و اعتبار سنجی شده است. سپس بهینه‌سازی پارامترهای هندسی مؤثر با استفاده از روش تاگوچی صورت گرفته است. درنهایت به دلیل وابستگی سطح افت انتقال صوت در فرکانس‌های رزونانسی به هندسه انباره اگزوز، اثر افزودن ماده جاذب صوت به پوسته آن، جهت بررسی عملکرد میرایی اکوستیکی در نظر گرفته شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات