بررسی نمودار کمپل گروه پره‌های کوپل شده با تیوب مستهلک کننده در یک توربین گاز صنعتی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
2تهران، دانشگاه شهید بهشتی (پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور)،دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، گروه طراحی کاربردی
چکیده
یکی از اصلی‌ترین اجزاء پر کاربرد در توربین‌های گازی پره‌ها می‌باشند که به طور مداوم در معرض ارتعاشات ناشی از نیروهای پیچیده گوناگون از جمله تحریک سیال خارجی هستند. به منظور حذف ارتعاشات ناخواسته و همچنین جلوگیری از رخداد پدیده‌های مخرب در این سازه‌ها همچون خستگی و تشدید، مهندسین راهکارهای مختلفی پیشنهاد کرده‌اند که یکی از کارامدترین آن‌ها استفاده از شرود، سیم و یا تیوب مستهلک کننده است. در این مقاله، تأثیر تیوب مستهلک کننده بر رفتار ارتعاشی پره‌های روتور ردیف اول یک توربین در شرایط کاری از نظر دما، سرعت دورانی روتور و فشار گاز مورد بررسی قرار می گیرد. در گام اول پس از مدل سازی پره با استفاده از فناوری ابر نقاط، مدل پاراسالید پره به نرم افزار المان محدود انسیس برای استخراج فرکانس های طبیعی و شکل مودهای تک پره و گروه 5‌تایی پره که به وسیله تیوب مستهلک کننده به یکدیگر متصل شده اند، منتقل می شود. از تحلیل نمودار کمپل و شکل مودها می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که تیوب مستهلک کننده به مقدار قابل توجهی فرکانس های تشدید پره‌ها را بهبود می دهد بطوریکه فرکانس طبیعی سیستم در محدوده کاری توربین گاز قرار نگیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات