تحلیل اثر اندازه بر ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی بر مبنای نظریه تنش کوپل اصلاح شده
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشجوی دکتری، مهندسی هوافضا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
2استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
3دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
4استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.
5استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.
6دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده
در این مقاله تحلیل ارتعاشات یک نانو صفحه مستطیلی مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه تنش کوپل اصلاح شده با بکارگیری فرضیات تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم، جهت بدست آوردن فرکانس های طبیعی ورق در مقیاس نانو استفاده شده است. بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده انرژی کرنش تنها تابعی از تانسور کرنش و تانسور متقارن انحنا می باشد. معادلات حاکم بر حرکت با استفاده از اصل همیلتون استخراج شده است. برای معادلات حاکم بر مسأله با توجه به نوع شرط مرزی تکیه‌گاه ساده، از روش حل نویر استفاده گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که فرکانس مودهای مختلف نانو صفحه مرتبه سوم با افزایش نسبت طول به ضخامت نانوصفحه کاهش می‌یابد. همچنین هنگامی که اثر پارامتر اندازه در نظر گرفته نشود (تئوری کلاسیک) میزان فرکانس، کمترین میزان است و با افزایش اثر اندازه، فرکانس نیز افزایش پیدا می کند. میزان فرکانس برای مود اول کمترین مقدار و برای مودهای بعد افزایش پیدا می‌کند.
کلیدواژه ها
موضوعات