تحلیل پایداری یک ستون تیموشنکو در مقیاس میکرو-نانو با استفاده از روش گلرکین
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران.
چکیده
در مطالعه حاضر، پایداری یک میکرو-نانو ستون یکسر گیردار با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرموضعی ارینگن و گرادیان کرنش مورد بررسی قرار گرفته است که در انتهای آزاد خود تحت دو نیروی متمرکز فشاری مستقیم و پیرو قرار دارد. سازه با استفاده از تئوری تیر تیموشنکو مدل و معادلات انتگرالی حاکم، با استفاده از اصل همیلتون تعمیم یافته استخراج و با استفاده از روش گلرکین جداسازی شده‌اند. در ادامه، مساله آنالیز مقدار ویژه بدست آمده حل گردیده و اثرات هر یک از پارامترهای هندسی از جمله ضریب لاغری بر فرکانس، مقیاس طول بی‌بعد ارینگن و مقیاس طول بی‌بعد گرادیان کرنش بر نیروی بحرانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج قابل توجهی بدست آمده است.
کلیدواژه ها
موضوعات