بررسی اثر مقیاس کوچک بر ارتعاشات نانو ورق کیرشهف گرافنی بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشجوی دکتری، مهندسی هوافضا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
2استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.
3دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
4استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.
5دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده
در این پژوهش اثر مقیاس کوچک بر ارتعاشات نانو ورق کیرشهف گرافنی بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده مطالعه شده است. با کمک اصل همیلتون، معادلات حرکت استخراج شده و به‌کمک روش ناویر حل شده‌اند. نتایج نشان می دهد که فرکانس مودهای مختلف نانو ورق کیرشهف با افزایش نسبت طول به ضخامت نانوصفحه کاهش می‌یابد. همچنین هنگامی که اثر پارامتر اندازه در نظر گرفته نشود (تئوری کلاسیک) میزان فرکانس، کمترین مقدار است و با افزایش اثر اندازه، فرکانس نیز افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر میزان فرکانس برای مود اول کمترین مقدار و برای مودهای بعد افزایش پیدا می کند. همچنین زمانیکه نسبت طول به عرض صفحه نصف شود فرکانس افزایش پیدا می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات